Förskolan

På Väringaskolans förskola möter ditt barn en kreativ lärmiljö, engagerade pedagoger som ser varje barns möjligheter och ett arbetssätt som främjar alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Trygg miljö

Vi erbjuder en trygg miljö med ett tätt samarbete som präglas av omsorg om individens välbefinnande och vår värdegrund. Vi skapar en verksamhet som ska vara stimulerande och lärorik för alla barn som deltar.

Aktiviteter

Vi värnar om att barnen möter olika aktiviteter och tar vara på att använda vår utemiljö. Vi har en mindre gård runt förskolan, den omges av ett stort skogsparti med många, spännande pedagogiska möjligheter och äventyr, som skapar utrymme för barnen att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Vi utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Utveckling

Vi strävar ständigt efter att utvecklas och arbetar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer genom analys, reflektion och utvärdering. Vi erbjuder en unik miljö då förskolan ligger i anslutning till vår skola och vi har ett mycket fint samarbete med faddrar, där de äldre barnen till exempel kan läsa för de yngre och pedagogerna tillsammans med barnen planerar givande gemensamma aktiviteter.

Ansökan

Vi följer Sigtuna kommuns regler och riktlinjer vid nya platserbjudanden. Det innebär att när en plats i vår verksamhet blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioritetsordning:

  • förtur enligt skollagen,
  • syskonförtur,
  • ansökningsdatum.
Vid ansökan om förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en garantitid till att erhålla en plats inom fyra månader. För att omfattas av den garantin är det därför viktigt att du ansöker om förskoleplats även via kommunens hemsida. Om du endast ställer ditt barn i vår enskilda kö så går du miste om garantin. En enskild förskola kan inte garantera plats inom fyra månader utan det är en plats på någon av kommunens förskolor som garanteras.
Search