Hälsoprofil

Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar hela vår verksamhet.

Hållbar utveckling

Vi arbetar utifrån ett helhetstänk kring hälsa och välmående. Rörelse för lärande (RFL) finns med på skolschemat varje dag – det är en aktivitet som bidrar till rörelseglädje samt elevinflytande. Rörelse stärker hjärnans förmåga på många sätt och främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Det finns även ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan, eleven får bättre förutsättningar för sitt lärande. För de allra yngsta barnen på vår förskola handlar dagen mycket om rörelse och fysisk aktivitet. Det lilla barnet är i full färd med att utveckla sina motoriska färdigheter. Det är via motoriken som barnet till en början kommunicerar med omvärlden. Att främja barns hälsa och välbefinnande handlar om fysisk aktivitet, goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm, med både vila och aktivitet. Det handlar även om att barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den.

Omvärld och miljö är en del i vårt arbete utifrån begreppet hållbar utveckling. Vi arbetar med medvetenheten om att varje individ är en del i den globala helheten. Vi lär och tänker kring en hållbar nutid och framtid utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor och nya situationer. De ska också lära sig att samspela och att bidra till en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Förskolan och skolan är viktig för att barnen ska lära sig att möta olika utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv.
Den digitala kompetensen är också en del i ett helhetstänk kring barns- och ungdomars hälsa och välmående, att förvärva en förståelse för digitaliseringens påverkan på samhället och den egna tillvaron. Vi stärker elevernas förmåga att använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Barnen på vår förskola och våra elever i skolan får utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling.
Sök