Vår vision

Vårt gedigna utvecklingsarbete har lett oss fram till en vision som drivs av tre ledord:

Respekt – Glädje – Utveckling

Respekt...

… betyder för oss att vi alltid bemöter varandra väl och artigt, att vi tar hänsyn till varandra. Att det är självklart att vi alla ska känna oss trygga, att vi alltid ger varandra studiero. Att vi ser och lyssnar på varandra. Att vi tar ansvar, vi kommer i tid, följer regler och överenskommelser. Att vi värnar om att värdesätta varandra, vår verksamhet och omgivning. Att vi respekterar och uppskattar olikheter, vi har ett öppet sinne. Vi bryr oss om andras känslor, tankar och respekterar andras åsikter. Vi värnar om allas lika värde, att vi får vara den vi är och att det respekteras av alla på skolan.

Glädje...

… symboliserar för oss den livslånga lusten att lära. En verksamhet som skapar motivation genom elevinflytande samt ett kreativt, entreprenöriellt förhållningssätt där varje individs styrkor lyfts och syns. Att varje individ har känslan av att höra till, att mötas och ha roligt tillsammans. Det symboliserar en verksamhet där vi arbetar för ett dynamiskt tankesätt och en hållbar utveckling. Att vi fokuserar på hälsa, trivsel och gemenskap. Att varje individ ska känna stolthet och ha en framtidstro.

Utveckling...

… påminner oss ständigt om våra ambitioner och om hur vi ska nå dem. Att vi gör framsteg tillsammans med andra, att vi samarbetar och utvecklas tillsammans. Om att nyfikenhet, mod, handling och gemensamma mål leder oss framåt. Att utveckling vilar på en medvetenhet, empiri och en vetenskaplig grund. Om vikten att utmanas och vara uthållig. Om att målet är att alla elever hos oss får en stadig grund för vidare utveckling i sitt liv, att de har med sig förmåga till reflektion, analys och metakognitivt tänkande samt har en god begreppsuppfattning och kommunikationsförmåga. Att de är väl förtrogna med att kritiskt kunna granska tillgänglig information och använda kommunikationsverktyg för sitt framtida lärande.

Sök