Elevhälsan

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för våra elever.

Elevhälsans funktion

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för våra elever. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund det kan till exempel handla om vårt arbete mot kränkande behandling. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ansvar för att röja undan hinder för varje elevs lärande och utveckling.

På Väringaskolan har vi ett mycket kompetent elevhälsoteam. Vi har väl fungerande rutiner för att kommunicera och samarbeta kring våra elever. I vårt arbete använder vi vår digitala plattform för att säkerställa elevens integritet, en dokumentation som gagnar elevens utveckling och att vi alltid undersöker både elevens och vårdnadshavarnas bild av skolsituationen.

Elevhälsans medicinska insatser

Skolhälsovården kallas numera EMI, elevhälsans medicinska insatser, och ingår i den samlade elevhälsan. Vid skolstart tar EMI över ansvaret med att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC). EMI erbjuder vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Alla vaccinationer som ges av EMI registreras enligt lag till ett vaccinationsregister.

Elevhälsoteamet

Skolsköterska

Jeanette Bergkvist

Skolläkare

Maria Zetterlund 

Kontaktas genom skolsköterska

Specialpedagog/Speciallärare

Henrik Westerberg

Rektor

Jeanette Lindberg

Skolpsykolog

Lasse Almebäck

Kontaktas genom rektor

Skolkurator

Jeanette Bergkvist

Search