Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad och består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Verksamheten är enparallellig och består av 296 barn och elever. Vi har hög personaltäthet och i varje klass i årskurs 1-6 går 34 elever fördelat på två huvudansvariga lärare i två klassrum. Förskoleklassen består av fyra pedagoger och 32 elever. Därutöver finns resurspedagoger att tillgå vilka fördelas efter behov. Arbetet i verksamhetens alla delar sker hela tiden i nära samverkan med elevhälsan.

Våra ledord är respekt, glädje och utveckling vilka genomsyrar verksamhetens alla delar. Vi har ett helhetstänk kring elevernas välmående och utveckling. Andra viktiga delar är digitalisering, hälsa och vår värdegrund. Allt detta kan du läsa mer om här nedanför.

Vår Vision

Vårt gedigna utvecklingsarbete har lett oss fram till en vision som drivs av tre ledord:  

Respekt – Glädje – Utveckling 

 

Respekt betyder för oss att vi alltid bemöter varandra väl och artigt, att vi tar hänsyn till varandra. Att det är självklart att vi alla ska känna oss trygga, att vi alltid ger varandra studiero. Att vi ser och lyssnar på varandra. Att vi tar ansvar, vi kommer i tid, följer regler och överenskommelser. Att vi värnar om att värdesätta varandra, vår verksamhet och omgivning. Att vi respekterar och uppskattar olikheter, vi har ett öppet sinne. Vi bryr oss om andras känslor, tankar och respekterar andras åsikter. Vi värnar om allas lika värde, att vi får vara den vi är och att det respekteras av alla på skolan. 

Glädje symboliserar för oss den livslånga lusten att lära. En verksamhet som skapar motivation genom elevinflytande samt ett kreativt, entreprenöriellt förhållningssätt där varje individs styrkor lyfts och syns. Att varje individ har känslan av att höra till, att mötas och ha roligt tillsammans. Det symboliserar en verksamhet där vi arbetar för ett dynamiskt tankesätt och en hållbar utveckling. Att vi fokuserar på hälsa, trivsel och gemenskap. Att varje individ ska känna stolthet och ha en framtidstro. 

Utveckling påminner oss ständigt om våra ambitioner och om hur vi ska nå dem. Att vi gör framsteg tillsammans med andra, att vi samarbetar och utvecklas tillsammans. Om att nyfikenhet, mod, handling och gemensamma mål leder oss framåt. Att utveckling vilar på en medvetenhet, empiri och en vetenskaplig grund. Om vikten att utmanas och vara uthållig. Om att målet är att alla elever hos oss får en stadig grund för vidare utveckling i sitt liv, att de har med sig förmåga till reflektion, analys och metakognitivt tänkande samt har en god begreppsuppfattning och kommunikationsförmåga. Att de är väl förtrogna med att kritiskt kunna granska tillgänglig information och använda kommunikationsverktyg för sitt framtida lärande. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vår värdegrund

Vår väl etablerade värdegrund – Enklare kan det inte bli: 

Till hemsidan 2 vt-20

 

 Jag kan ta hand om mig, i alla fall göra mitt allra bästa för att göra det. Om jag tar hand om mig så kan jag också möta dig och ta hand om dig på bästa sätt, och där vi är, där är platsen som vi ansvarar för. I livet kommer koderna att vara olika. Det är inte samma koder överallt. Det handlar om respekt och tillit. Ansvar för varandra och platsen och relationerna. Vi är alla lika olika och genom att skapa förståelse för olikheterna hos mig, dig, oss och platsen kan vi lära oss att mötas. 

Ta hand om mig

Betyder just att ta hand om mig. Vad behöver jag för att må bra och tycka om mig här och nu? Är jag törstig eller trött? Är jag ärlig och vågar stå för mina åsikter?

Ta hand om dig

När jag är tillsammans med dig vill jag veta vad du behöver för att må bra? Dina behov är lika viktiga som mina behov. Hur kan jag ge dig mod att vara ärlig och våga stå för dina åsikter?

Ta hand om oss

När vi är två, tre, fyra eller fler är vi starka tillsammans och kan hjälpas åt. Vi lyssnar på varandra så noga att vi alltid visar respekt, så att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej.

Ta hand om denna plats

Här är platsen där jag är ensam, eller där du står och vill vara, eller där vi alla är ihop och den har vi ansvar för precis här och nu.

(Ann-Marie Körlings ord) 


Digitalisering

Digital strategi

2018 reviderades läroplanen med ett utökat fokus på elevers digitala kompetens. Programmering och källkritik är två exempel som får stort fokus och det kommer också krav på digitalisering inom så gott som samtliga skolämnen. Även de nationella proven kommer att genomföras digitalt inom en snar framtid.

 Vår ambition är att skapa förutsättningar för att eleverna ska lära sig genom digitala verktyg men också att förbereda dem för en framtid som kommer präglas än mer av digital teknik.

I de yngre åren ska eleverna lära känna verktygen och dess användningsområden samt tillägna sig grundläggande kunskaper. Nästa steg i elevernas utveckling är att de ska bli mer självständiga i användandet av digitala verktyg och kunna välja verktyg efter ändamål. Det blir också ett större fokus på att kunna söka information på nätet och vara kritiskt granskande.

Lärresurser

Ett urval av de digitala lärresurser som vi har tillgång till på Väringaskolan är:

  • Smartboards i alla klassrum
  • Tillgång till en iPad per elev i årskurs 1-6 och en per två elever i förskoleklass. Förskolan och fritidshemmet har också full tillgång till iPads i sina verksamheter.
  • Flera sätt att testa programmering i praktiken såsom Bluebots, Mikrobots och Makey-makey.
  • Green screen

Bakgrund​

Digital teknik skapar otroligt många möjligheter i undervisningen, både i klassrummet och utanför. Det skapar förutsättningar för att kunna använda undervisningsinnehåll som annars inte hade funnits, såsom studiebesök på ett kärnkraftverk, undersökningar av kroppens inre organ, redovisningar inspelade på planeten mars och mycket mer.

 

Hälsoprofil

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar verksamheten – begreppet appliceras både på ett helhetstänk kring elevens utveckling och välmående, ett utvecklat arbete kring digital kompetens som kommer att prägla våra elevers framtid än mer samt att skapa ett förhållningssätt till miljö och samhälle. 

Rörelse för lärande

Vi på Väringaskolan har sedan några år tillbaka valt att satsa på att införa daglig fysisk aktivitet på elevernas schema. I sin nuvarande form så sker RFL under lektionstid genom ett 20-30 minuter långt lektionspass där fokus ligger på att eleverna ska få upp pulsen. 

Rörelseglädje och elevinflytande är två nycklar för genomförandet som enligt forskning ger resultat såsom ökad koncentration, kreativitet, logiskt tänkande med mera. Därtill har förstås daglig fysisk aktivitet effekter för den fysiska och psykiska hälsan. Vårt arbete kring området vilar på vetenskaplig grund. Se gärna Skolverkets sammanställning om du vill fördjupa dig mer.

Skolmaten

Väringaskolan lägger stor vikt vid näringsrik och god kost. Vi har ett eget tillagningskök med kockar, som lagar alla våra måltider. Vi bakar det mjuka brödet själva och det breda utbudet på salladsbordet är mycket uppskattat. 

 

Vi använder oss i möjligaste mån av ekologiska- och närproducerade varor. På förskolan serveras frukt, lunch och mellanmål samt frukost till dem som så önskar. På fritidshemmet serveras frukt och mellanmål samt frukost till de som så önskar.