Grundskolan

Vi är en fristående skola som förverkligar det som alla familjer önskar av en skola. Vår ideella verksamhet är en garanti för att alla satsningar vi gör är utifrån våra elevers behov och att alla våra resurser går till våra elever och vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi har små undervisningsgrupper, två utbildade/legitimerade lärare har tillsammans ansvar för en klass, varje elevgrupp har två hemklassrum. Detta i kombination med att varje klass har tillgång till resurspedagoger under skoldagen gör det möjligt för oss att skapa en skolmiljö som kan anpassas till varje individs behov och skapa bästa möjliga utvecklingsmiljö för alla våra elever. En tydlig värdegrund präglad av ömsesidig respekt är självklar för oss samt att vår vision är ett verktyg i det dagliga arbetet.  

 

Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar verksamheten – begreppet appliceras både på ett helhetstänk kring elevens utveckling och välmående, ett utvecklat arbete kring digital kompetens som kommer att prägla våra elevers framtid än mer samt att skapa ett förhållningssätt till miljö och samhälle. 

 

Vårt fokus är ett lustfyllt, kreativt, entreprenöriellt lärande. Vi tar vara på elevernas intressen, drömmar, idéer och erfarenheter. Detta skapar en känsla av ett meningsfullt lärande hos eleverna. Grunden till våra goda resultat är att vi har rätt förutsättningar för att alltid skapa trygghet och studiero för våra elever.  

 

Vi är en skola med mycket höga ambitioner både på individ-, grupp- samt organisationsnivå, vilket driver oss framåt tillsammans. 

Fritidshemmet

Väringaskolans fritidshem är en förlängning av skolverksamheten, det är en plats som ska stimulera våra elevers utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

 

Pedagogerna på vårt fritidshem är resurspedagoger i elevgrupperna under skoldagen, de samarbetar med våra lärare, både gällande elevhälsa och skolutveckling, vilket gör att de får en viktig roll för våra elever då de ser hela deras dag på skolan.  

 

Fritidsverksamheten präglas av kreativa aktiviteter och projekt som utgår från våra elevers intressen och erfarenheter samt läroplan för fritidshemmet (Lgr-11). Liksom alla våra verksamheter drivs arbetet framåt av engagemang och ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.