Fritidshem

fritids1Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera barnens utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Aktiviteterna på fritidshemmet utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att olika barn har olika förutsättningar. Betydelsefulla inslag i fritidsverksamheten är lek, rörelse och skapande verksamhet.

Läroplanen för fritidshemmet ligger till grund vår verksamhet. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den fjärde som ligger till grund när vi planerar och genomför vår undervisning.