Förskola

På Väringaskolans förskola möter ditt barn en kreativ lärmiljö, engagerade pedagoger som ser varje barns möjligheter och ett arbetssätt som främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vi erbjuder en trygg miljö med ett tätt samarbete som präglas av omsorg om individens välbefinnande och vår värdegrund. Vi skapar en verksamhet som ska vara stimulerande och lärorik för alla barn som deltar.

Vi värnar om att barnen möter olika aktiviteter och tar vara på att använda vår utemiljö. Vi har en mindre gård runt förskolan, den omges av ett stort skogsparti med många, spännande pedagogiska möjligheter och äventyr, som skapar utrymme för barnen att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Vi utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Sedan 2020 ingår även barnkonventionens lagar och förordningar i läroplanen. Vi strävar ständigt efter att utvecklas och arbetar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer genom analys, reflektion och utvärdering. Vi erbjuder en unik miljö då förskolan ligger i anslutning till vår skola och vi har ett mycket fint samarbete med faddrar, där de äldre barnen till exempel kan läsa för de yngre och pedagogerna tillsammans med barnen planerar givande gemensamma aktiviteter.