Föräldraföreningen

Föräldraföreningens styrelse är huvudman för verksamheten. Rektor/förskolechef har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för skolans löpande verksamhet och personella resurser.

Rektor/förskolechef har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument såsom, skollagen, läroplanerna, de lokala pedagogiska planeringarna, tjänstereglemente, styrelsens arbetsordning och kollektivavtal.

Kontakta rektor/förskolechef om du har frågor om verksamheten.