Elevhälsa

Elevhälsan har till uppgift att följa elevernas utveckling, att arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och sunda levnadsvanor. Elevhälsan kan ses som elevernas företagshälsovård och är en fortsättning (förlängning) av den hälsovård som bedrivs på barnavårdscentralen.

Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård samt kan hänvisa till andra kompetenser vid behov.

Skolårsrelaterade hälsobesök

Förskoleklass
Elev och förälder inbjuds till ett hälsobesök. Besöket omfattar kontroll av längd, vikt, syn och hörsel samt ett samtal kring elevens hälsa och trivsel. Kontakt med skolläkare erbjuds vid behov.

Skolår 2

En enklare tillväxtkontroll samt uppföljning av syn vid behov.

Skolår 4

Hälsobesök omfattande av längd, vikt, syn och ryggkontroll samt ett samtal kring elevens hälsa, utveckling och trivsel. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Skolår 5
Samtliga flickor erbjuds vaccinet Gardasil.

Skolår 6

En enklare tillväxtkontroll samt uppföljning av syn och rygg vid behov. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Elevhälsan har lagstadgad tystnadsplikt.

Skolsköterska
Jeanette Bergkvist

Skolläkare
Maria Gustavsson

Skolpsykolog
Lasse Almebäck

Skolkurator
Kontaktas via skolsköterskan

Kontakt med skolläkare, skolpsykolog och skolkurator förmedlas via skolsköterskan.