Välkommen till Väringaskolan i Sigtuna

Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad. Skolan ligger längst upp i Skolbacken och skolgården samt förskolegården gränsar till en mindre skog med utrymme för pedagogiska äventyr och lek.

Väringaskolan består av förskola, skola och fritidshem. Vi har en hög personaltäthet och varje årskurs i skolan har 34 elever fördelat på 2 behöriga, huvudansvariga pedagoger i två klassrum, i förskoleklass har vi 32 elever. Skola och fritidshem har ett nära samarbete och fritidsledarna är under dagen resurser i elevgrupperna. På förskolan har vi idag 60 barn och 11 pedagoger, förskolan är indelad i två avdelningar, en för de yngsta barnen och en för de äldre.

Vår verksamhet genomsyras av vår vision och värdegrund. Detta arbete drivs bland annat i vår fina fadderverksamhet från förskola till årskurs 6. Nedan finner du information om hur du ansöker om plats hos oss samt en kort introduktion till respektive del av vår verksamhet, du kan läsa mer under flikarna i menyn, du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Ansökan

Varmt välkommen till vår förskola, skola och fritidshem. Vi har en egen kö och du behöver därför göra en ansökan via vår hemsida under Intresseanmälan-kö – där skapar du en användare och ett lösenord, därefter kan du göra en intresseanmälan och lägga in efterfrågade uppgifter.

Vi följer Sigtuna kommuns regler och riktlinjer vid nya platserbjudanden. Det innebär att när en plats i vår verksamhet blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioritetsordning:

– förtur enligt skollagen,

– syskonförtur,

– ansökningsdatum.

Vid ansökan om förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en garantitid till att erhålla en plats inom fyra månader. För att omfattas av den garantin är det därför viktigt att du ansöker om förskoleplats även via kommunens hemsida. Om du endast ställer ditt barn i vår enskilda kö så går du miste om garantin. En enskild förskola kan inte garantera plats inom fyra månader utan det är en plats på någon av kommunens förskolor som garanteras.

Förskolan

På Väringaskolans förskola möter ditt barn en kreativ lärmiljö, engagerade pedagoger som ser varje barns möjligheter och ett arbetssätt som främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vi erbjuder en trygg miljö med ett tätt samarbete som präglas av omsorg om individens välbefinnande och vår värdegrund. Vi skapar en verksamhet som ska vara stimulerande och lärorik för alla barn som deltar.

Grundskolan

Vi är stolta över vår lärmiljö där våra elever möter två utbildade lärare i små undervisningsgrupper samt minst en resurs (utifrån behov). Vi är måna om att vara en skola i framkant, digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen samt rörelse för lärande. Vi strävar efter att utveckla arbetsformer som stödjer elevers kreativitet och problemlösning, exempelvis uppdragsorienterade, innovationsskapande och ämnesövergripande arbetssätt. Idag sätts undervisningen i relation till samhällsutvecklingen och syftet är att utveckla elevers kunskaper, förmågor och självtillit som gör dem väl rustade både inför framtiden och att skapa framtiden. Vi skapar en trygg miljö och har en hög måluppfyllelse.

Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Vi driver ett tätt samarbete med skolan och är en viktig del i arbetet för barnens utveckling och lärande, vi erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation, vi främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Under skoldagen arbetar våra fritidsledare som resurser till skolverksamheten, där de tillsammans med lärarna skapar en god lärmiljö för våra elever med trygghet och studiero.