Huvudmannaskap

Föräldraföreningens styrelse är huvudman för verksamheten. Rektor har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för förskolan/skolan och fritidshemmets löpande verksamhet och personella resurser.

Rektor har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument såsom skollagen, läroplanerna, de olika pedagogiska planeringarna, tjänstereglemente, styrelsens arbetsordning och kollektivavtal.

Kontakta tf rektor om du har frågor om verksamheten.

jeanette.lindberg@varingaskolan.se