Huvudmannaskap

Föräldraföreningens styrelse är huvudman för verksamheten. Rektor/förskolechef har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för förskolan/skolan och fritidshemmetss löpande verksamhet och personella resurser.

Rektor/förskolechef har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande styrdokument såsom skollagen, läroplanerna, de olika pedagogiska planeringarna, tjänstereglemente, styrelsens arbetsordning och kollektivavtal.

Kontakta rektor/förskolechef om du har frågor om verksamheten.

marjan.nourzad@varingaskolan.se